ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Κατά την περιήγησή του καταναλωτή στον ιστότοπο και προκειμένου να παραγγείλει προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, ώστε να  ενημερωθεί για νέα προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, κ,λ.π., να εγγραφεί σε υπηρεσίες, να λαμβάνει ενημερώσεις, να παραγγέλνει προϊόντα και να απολαμβάνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος εν γένει, ενδέχεται να κληθεί να παράσχει, εκουσίως, πληροφορίες και δεδομένα που τον αφορούν  (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Η συγκατάθεση του καταναλωτή είναι, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και ορισμένο, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει  ο καταναλωτής, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας  και βάσει των οδηγιών της ιδίας, σύμφωνα πάντα με διατάξεις του Ν. 2472/97, ως αυτός εκάστοτε  ισχύει. 

 Τα προσωπικά δεδομένα καταγράφονται σε  ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την εταιρεία και τα οποία διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, ενώ  έγγραφος τύπος δεν απαιτείται για την παροχή συγκατάθεσης προς επεξεργασία απλών δεδομένων του χρήστη, επομένως η συγκατάθεση δύναται να δοθεί και ηλεκτρονικά, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, ο καταναλωτής έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, ήτοι δύναται να να έχει πρόσβαση, να ζητά την διόρθωση και την διαγραφή κάθε δεδομένου που τον  αφορά καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Έχει ακόμα το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία, διατηρώντας  το δικαίωμα να την ανακαλέσει τη συγκατάθεση του  ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. 

Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειρισμού και επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@myophia.com .

ΧΡΗΣΗ  «COOKIES»

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Η Εταιρεία  χρησιμοποιεί  cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της, τη σωστή περιήγηση των επισκεπτών, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του επισκέπτη. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύεται πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για την καλύτερη δυνατή επίλυση του. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση  της δομής και του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την Πολιτική Cookies οποτεδήποτε και σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του καταναλωτή για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου και χωρίς τα οποία η ιστοσελίδα  ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Ακολούθως  αναλύονται οι  κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο παρών ιστότοπος: www.myophia.com